Cees Bijlstra Award

Únbekend talint giet op stasjon Ljouwert de striid oan yn in singer-songwriter contest.

Meitsje dyn eigen liet en doch mei

Togearre mei Omrop Fryslân organisearje wy in singer songwriter contest. Elk kin meidwaan. Taal, ûnderwerp en ynstrumint binne frij.
Stjoer in filmke op en as it der op liket sil de jury dy/ jimme útnoegje om it liet te sjongen op it Stasjon fan Ljouwert.
Op it poadium fan de stasjons piano foardat de Cees Bijlstra trein fuort rydt nei in foarstelling fan ‘Taal op it spoar’.

The winner takes it all!

Doch mei en meitsje kâns op:

  • de Cees Bijlstra Award
  • in optreden by Omrop Fryslân tv
  • € 500,-

Stjoer dyn liet yn foar 1 maaie 2018 nei info@taalopitspoar.frl.

Hjir alfêst in eigen liet fan Else Lena, 14 jier, spontaan songen oan de stasjons piano yn Ljouwert.

Leny en Hiske spylje 'Taal op it spoar'. Sy binne benijd nei dyn liet!

Hoe 't wy altyd ûnderweis binne. Mar wêrhinne?

Bestel jo tickets

Mei mooglik makke troch: