Arranzjeminten

Spesjale ‘Taal op it spoar’ diner arranzjeminten

Culinair Podium Lewinski

Op freed 22 en sneon 23 juny fan 18.00 – 19.30 oer en op snein 24 juni fanôf 17.00 oere hawwe wy in spesjaal ‘Taal op it spoar’ menu foar € 12,50.

Foar reservearings of dieetwinsken skilje 06 1204 5271 of mail: info@lewinski.nl.

Restaurant Old Dutch

Op sneon 19 maaie fanôf 18.00 oere en op beide Pinksterdagen 20 en 21 maaie fanôf 17.00 oere kinne jo mei jo E-ticket fan ‘Taal op it spoar’ gebrûk meitsje fan ús rojale buffet Holland Wokken mei ferskillende fisk – fleisgerjochten, ferskate soarten sop, salades, tapas en in hearlik dessertbuffet foar de spesjale priis fan € 19,50.

Allinne as jo even resrvearje, skilje 0511 442 638 of 06 4618 8197.

Hotel Van der Valk Hurdegaryp

Op fr. 25 en sneon 26 maaie servearje wy foar de foarstelling fan ‘Taal op it spoar’ by it sjen litten fan jo tagongsbewiis in moai spesjaal 3-gongen diner mei 10% koarting.

Om te reservearjen skilje 0511 475 700 of gean nei https://www.hotelhardegarijp.com/eten-drinken/activiteiten/taal-op-it-spoar.

Stasjons Kofjehûs Molkwerum

Op snein 17 juny servearje wy nei de útfiering fan ‘Taal op it spoar’ in spesjaal 3-gongen menu mei ús ferneamde mosterdsop mei spekjes, kar út bargehasse of snoekbears en in hearlik oanklaaid bakje kofje nei foar € 20,-.

De Poort van Franeker

Op freed 1 en sneon 2 juny servearje wy foar besikers fan de foarstelling in 3-gongen menu foar € 20,-.
Op snein 3 juny kinne jo mei jo E-ticket in kofjemiel ite foar € 12,50 en nei de foarstelling genietsje fan boppesteande oanbieding.

Hoe 't wy altyd ûnderweis binne. Mar wêrhinne?

Bestel jo tickets

Mei mooglik makke troch: